شرکت روانگرد گرمسار که یکی از زیرمجموعه های گروه محب است، در راستای پیش‌برد اهداف این شرکت در زمینه‌ی تولید پلاستی‌سایزرهاست.
در سال ۱۳۷۵ شرکت روانگرد گرمسار تاسیس گردید.هدف اولیه ی تاسیس این شرکت تولید پلاستی سایزرهای PVC بود که این هدف با بهربرداری از خطوط تولید ماده ی D.O.P در سال ۱۳۷۶ باظرفیت اسمی ۲۸۰۰۰تن درسال و با تکنولوژی کاملا بومی محقق گردید.
در سال ۱۳۸۳ با تلاش مهندسان توانمند ایرانی این گروه توانست موفق به تولید دیگر پلاستی سایزرها نظیرD.I.B.P/DBP/DOA با ظرفیت اسمی ۱۰۰۰۰تن در سال گردد.